Medžiaga

 
Tėvams
žodynas.png
Lytiškumo žodynėlis
Sąvokos, terminai, apibrėžimai 
Screen Shot 2020-05-02 at 11.46.59.png
Kaip auga ir bręsta Jūsų vaikas
Patarimai tėveliams - lytiškumo ugdymas pradinėse klasėse (PDF)
kito_edited.jpg
Pagarbos kitoniškumui ugdymas
Visuomenėje, kurioje vis dar akivaizdus nepakantumas kitoniškumui1, svarbu įgalinti tėvus ir pedagogus siekti įvairių kultūrų socialinio koeg-zistavimo ir diegti visuomenės narių vertybines nuostatas, ugdyti gebėjimus ir teikti būtinų žinių, taip atveriant galimybes tarpasmeniniam, tarpkultūriniam dialogui.
Screen Shot 2020-05-02 at 11.49.44.png
Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo pratybos
Leidinys išleistas įgyvendinant Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programą bei Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007 – 2012 metų plano priemones.(PDF)
Mano vaikas LGBT+. Kaip reaguoti?
Informacijos portalas LGBT* jaunimui, juos supantiems žmonėms ir emocinės paramos teikėjams.
Kas svarbiau – jausmai ar drausmė darželyje?
Visi vaikai, kaip ir suaugusieji, patiria daug įvairių emocijų ir jausmų, su kuriais dažnai sunku išbūti tiek suaugusiems, tiek vaikams.
Vaikai ir patyčios
Ką daryti, jeigu Jūsų vaikas patiria patyčias? Ką daryti, jeigu Jūsų vaikas tyčiojasi iš kitų? Šie ir kiti klausimai, kylantys tėvams.
Elektroninės patyčios ir jų prevencija
Bendraudami ar naršydami virtualioje erdvėje, vaikai gali gauti nemažai naudingos informacijos. Tačiau, deja, greta svarbių dalykų internete galima aptikti ir žalingų dalykų, susidurti su įvairiomis grėsmėmis: seksualiniu viliojimu, duome-nų išviliojimu ir neteisėtu jų naudojimu ir kt. Elektroninės patyčios – vienas galimų virtualių pavojų.
 
Pedagogams
žodynas.png
Lytiškumo žodynėlis
Sąvokos, terminai, apibrėžimai 
kito_edited.jpg
Pagarbos kitoniškumui ugdymas
Visuomenėje, kurioje vis dar akivaizdus nepakantumas kitoniškumui1, svarbu įgalinti pedagogus ir tėvus siekti įvairių kultūrų socialinio koeg-zistavimo ir diegti visuomenės narių vertybines nuostatas, ugdyti gebėjimus ir teikti būtinų žinių, taip atveriant galimybes tarpasmeniniam, tarpkultūriniam dialogui.
Patarimai mokytojui: lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse
Mokinių lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai yra bendrojo ugdymo turinio dalis, grįsta visuminiu lytiškumo supratimu ir vertybinių nuostatų bei ge-bėjimų ugdymu, teikiant mokslo patvirtintas žinias. Tai kryptingas ir tikslingas ugdymas apie biologinius (kūno), emocinius, socialinius lytiškumo aspektus, juo siekiama prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcio-navimo tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse.
Nk_klasė.jpg
Nepatogaus kino klasė – filmai, padedantys augti
Tai nemokama platforma, skirta formaliam bei neformaliam švietimui. Čia pristatome filmus, padedančius kalbėti svarbiomis, tačiau ne visada patogiomis socialinėmis temomis. Skatiname mokytis, pažinti visuomenės įvairovę ir apmąstyti šiandienos iššūkius žiūrint kiną klasėje.
lygus_edited.jpg
Europos visuomenė vis kenčia nuo rasistinio priešiškumo didėjimo ir netolerancijos mažumoms. Daug žmonių valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir vietinėse iniciatyvinėse grupėse visame žemyne dirba, stengdamiesi išspręsti šias problemas. Europos jaunimo kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“, kuri kovoja su rasizmo, ksenofobijos, antisemitizmo ir netolerancijos apraiškomis, tikslas – suburti žmones ir kartu galvoti, kaip įveikti įvairias netolerancijos formas.
pozityvas.png
Ši metodika gali būti puiki atrama . Moderuojami pratimai bendraamžių grupei atvers svarbių atradimų duris , padės įsisąmoninti turimą patirtį ir įsijausti į galbūt nepatirtas situacijas, nežinomus socialinius vaidmenis – įgyti naujos patirties ir žinių. Kartais jie suteiks energijos, bus smagūs, o kartais nu-gramzdins į apmąstymus. Tačiau visi jie – prasmingi ir skirti tam, kad rastum savo pilietiškumo kelią, kelią į socialinius pokyčius.
pilietis.jpg
Atviras kodas: pilietis
Vis labiau įsisąmoninama, kad dirbant su jaunimu būtina daugiau dėmesio skirti pilietiniam ugdymui. Šiuolaikinė visuomenė, o ypač jauni žmonės, vis dažniau susiduria su socialine atskirtimi ir didėjančios globalizacijos iššūkiais, todėl svarbu padėti jiems suvokti įvairių požiūrių ir vertybių skirtumus bei parodyti kelius, kaip šiuos skirtumus panaudoti teigiamai.
mokykla_edited.jpg
Tarpkultūriniu ugdymu siekiama formuoti suvokimą, jog įvairovės priėmimas yra ne griovimo, o kūrimo procesas, kad skirtingų socialinių, tautinių grupių gyvenimo būdai yra saviti ir negali būti menkinami. Tarpkultūrinis ugdymas skatina įvairių – savo ir kitų – kultūrų paži-nimą, savigarbą ir pagarbą kitiems, „kitokiems“, sudaro prielaidas keisti pasenusias nuostatas ir ieškoti naujų bendrabūvio prasmių.
Elektroninės patyčios ir jų prevencija
Bendraudami ar naršydami virtualioje erdvėje, vaikai gali gauti nemažai naudingos informacijos. Tačiau, deja, greta svarbių dalykų internete galima aptikti ir žalingų dalykų, susidurti su įvairiomis grėsmėmis: seksualiniu viliojimu, duome-nų išviliojimu ir neteisėtu jų naudojimu ir kt. Elektroninės patyčios – vienas galimų virtualių pavojų.
Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos
Bendraudami ar naršydami virtualioje erdvėje, vaikai gali gauti nemažai naudingos informacijos. Tačiau, deja, greta svarbių dalykų internete galima aptikti ir žalingų dalykų, susidurti su įvairiomis grėsmėmis: seksualiniu viliojimu, duome-nų išviliojimu ir neteisėtu jų naudojimu ir kt. Elektroninės patyčios – vienas galimų virtualių pavojų.
Neheteroseksualumas ir lytis mokykloje
Neheteroseksualios realybės galimybė Lietuvos istorijoje ir tradicijoje jau ilgą laiką ignoruojama ir slopinama įstatymais, o pati tema virto tabu. Tyrimų laukas apie neheteroseksualumą Lietuvoje yra ganėtinai pabiras ir nevientisas, o dėmesys mokykloje esančiai situacijai yra itin skurdus. Ši tema apaugusi politikos ir žiniasklaidos formuojamais stereotipais ir įsitikinimais. Jeigu neheteroseksualumas mokykloje nėra matomas, tai sukelia prieštarą su realybe bei iškelia nemažai fizinių ir psichologinių kliūčių neheteroseksualiems ugdytiniams bei diegia heteronormatyvias realybės pozicijas visoje mokykloje.
Patyčios dėl seksualinės orientacijos ir lyties Lietuvos mokyklose: patirtis ir apžvalga
2015 balandžio – gegužės mėnesiais Lietuvoje atliktas anketinis tyrimas, ku-rio pagrindinis tikslas – nustatyti bei išanalizuoti patyčių dėl seksualinės orientacijos ir / ar lyties tapatybės mastą Lietuvos mokyklose
Kaip spręsti patyčias mokyklose?
Patyčios gali ir turi liautis! Jas galime sustabdyti tik bendromis mūsų visų pastangomis
 
Specialistams
žodynas.png
Lytiškumo žodynėlis
Sąvokos, terminai, apibrėžimai 
psich gaires.jpg
Psichologinės praktikos gairės darbe su LGBTI+
Visuomenėje, kurioje vis dar akivaizdus nepakantumas kitoniškumui1, svarbu įgalinti pedagogus ir tėvus siekti įvairių kultūrų socialinio koeg-zistavimo ir diegti visuomenės narių vertybines nuostatas, ugdyti gebėjimus ir teikti būtinų žinių, taip atveriant galimybes tarpasmeniniam, tarpkultūriniam dialogui.
Ką veikti jaunimo centre? Įvairios darbo su jaunimu metodikos
Šis leidinys pateikia specialistams, dirbantiems su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, teorinius principus, metodikas bei praktinius užsiėmimus, kuriuose jie gali taikyti savo kasdieniame darbe.
mokytis iš gatvės.jpg
Mokytis iš gatvės: darbo su jaunimu gatvėje praktinis gidas
Šiuo leidiniu siekiama kurti bendrą supratimą apie tai, kaip darbas su jaunimu gatvėje yra ir galėtų būti įgyvendinamas, bet dar nenorima spręsti(nors aptarinėti nevengiama) apie šios darbo formos tikslus, uždavinius, įgyvendintojus ir visa kita, ko reikia siekiant darbo su jaunimu gatvėje pripažinimo.
lgbt.jpg
Per pastaruosius dešimtmečius LGBT jaunimas tampa vis atviresnis šeimoje, mokyklo-je, visuomenėje. Jaunuoliai vis anksčiau nusprendžia atskleisti savo seksualinę orientaciją ar lyties tapatybę. tai yra svarbus postūmis, rodantis, kad visuomenė keičiasi, tampa atvires-ne „kitokiam“, jaunuoliams vis labiau tampa prieinama ir pozityvi informacija apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę.
lyčių lygybė.jpg
Lyčiųaspekto integravimo (angl. gender mainstreaming) strategija buvo priimta Jungtinių Tautų moterų konferencijoje 1995 metais. Lyčių aspekto integravimas – tai darbas, orientuotas į ilgalaikę visuomenės vystymo(si), plėtros ir augimo perspek-tyvą. Tvarių rezultatų jis duoda tik tuomet, kai vykdomas nuosekliai ir sistemingai.
moterys ir vyrai.jpg
Leidinyje „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2016“ pateikiama statistinė informacija apie moteris ir vyrus Lietuvoje ir Europos Sąjungoje: jų pagrindines demografines charak-teristikas, dalyvavimą darbo rinkoje ir valstybės valdyme, švietime, sveikatą ir socia-linę apsaugą, namų ūkius ir šeimas, vaikų priežiūrą, smurtą ir nusikalstamumą ir kt.
Moterų ir vyrų lygybė yra esminė Europos Sąjungos vertybė ir ji yra gyvybiškai svarbi jos ekonominiam ir socialiniam augimui. Kasmet vertinamos ES valstybės narės ir visą ES, siekiant nustatyti jų pažangą einant lyčių lygybės link.
darbo rinka.jpg
Darbo rinka yra ta sritis, kurioje lyčių nelygybę galima „susekti“ lengviausiai: statistiniai duomenys ir rodikliai pakankamai tiksliai atskleidžia, kokias formas lyčių nelygybė įgauna darbe. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) institucijos, renkančios statistiką apie moteris ir vyrus ekonominėje sferoje, prieina prie tų pačių išvadų: moterų ir vyrų padėtis ir galimybės darbo rinkoje yra nevienodos.
 
Jaunimui
pozityvas.png
Ši metodika gali būti puiki atrama . Moderuojami pratimai bendraamžių grupei atvers svarbių atradimų duris , padės įsisąmoninti turimą patirtį ir įsijausti į galbūt nepatirtas situacijas, nežinomus socialinius vaidmenis – įgyti naujos patirties ir žinių. Kartais jie suteiks energijos, bus smagūs, o kartais nu-gramzdins į apmąstymus. Tačiau visi jie – prasmingi ir skirti tam, kad rastum savo pilietiškumo kelią, kelią į socialinius pokyčius.
Kas yra LGBT+?
Informacijos portalas LGBT* jaunimui, juos supantiems žmonėms ir emocinės paramos teikėjams.

©2020 by Įvairovės ir edukacijos namai.